Vatech PaX-i3D GREEN X 16 o PaX-i3D GREEN x 18, en Expo AMIC Dental Nov-2022

close